خانه راهنمای خرید پیگیری سفارش پشتیبانی درباره ما تماس با ما

فیلم آموزشی محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی

فیلم آموزشی محاسبه شاخصهای آماری در جدول فراوانی

در این فیلم آموزشی موارد زیر توضیح داده می شود .

محاسبه میانگین در جدول فراوانی
محاسبه میانگین به روش کد گذاری
محاسبه چندک ها در جدول فراوانی
محاسبه چارک ها در جدول فراوانی
محاسبه میانه در جدول فراوانی
محاسبه دهک ها در جدول فراوانی
محاسبه صدک ها در جدول فراوانی
محاسبه انحراف متوسط از میانگین در جدول فراوانی
محاسبه واریانس در جدول فراوانی
محاسبه واریانس به روش تغیر متغیر یا کد گذاری
تصحیح واریانس شپارد
محاسبه میانگین کل چند جامعه آماری
محاسبه واریانس کل چند جامعه آماری
کاربرد انحراف معیار
قضیه چی بی شف
چولگی و انحراف از قرینگی
مفهوم چولکی
انواع چولگی
تفسیر قدر مطلق ضریب چولگی
روش های محاسبه ضریب چولگی
ضریب چولگی گشتاوری
ضریب چولگی پیرسون
ضریب چولگی چندکی
ضریب چولگی چارکی
ضریب چولگی صدکی
کشیدگی
انواع کشیدگی
تفسیر قدر مطلق ضریب کشیدگی
محاسبه ضریب کشیدگی
ضریب کشیدگی گشتاوری
ضریب گشیدگی چندکی
محاسبه شاخص ها در جدول با حدود باز

فایل هایی که پس از خرید می توانید دانلود نمائید

chapter41_1582972272_38130_7939_1436.zip38.02 MB
chapter42_1582972988_38130_7939_1990.zip36.25 MB
chapter43_1582973713_38130_7939_1713.zip39.62 MB
chapter44_1582974371_38130_7939_1376.zip37.44 MB
chapter45_1582975068_38130_7939_1696.zip34.41 MB
chapter46_1582976278_38130_7939_1558.zip29.46 MB
پرداخت و دانلود محصول
بررسی اعتبار کد دریافت کد تخفیف
مبلغ قابل پرداخت : 12,000 تومان پرداخت از طریق درگاه
انتقال به صفحه پرداخت